هدف ما بهسازی معابر بصورت ارزان، سريع و بادوام

‏معابر از ديرباز تنها شبکه ارتباطی نبوده اند، بلکه انباری از مصالح محسوب می شوند، که می توان به نحوی هدفمند مورد استفاده مجدد قرار گيرند.
با استفاده از تکنيک مناسب و بهره گيری از نيروهای متخصص، می توان برای بهسازی و مرمت راه از مصالح موجود راه برای دفعات متعدد استفاده مجدد نمود.

از عمده فعاليت های شرکت سطح راهان

کليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به شرکت سطح راهان می باشد.